Vanliga frågor

Vad händer om ett företag är sen med skatten?

Den första helgen varje månad stämmer Skatteverket av företagets skattekonto, om underskottet på skattekontot är mellan 2 000 kronor och 9 999 kronor får företaget en betalningsuppmaning, d.v.s. en påminnelse om obetald skatt. Vid underskottet om minst 10 000 kronor får företaget istället ett betalningskrav från Skatteverket. Om underskottet på skattekontot fortfarande är minst 10 000 kr vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning.

Om företaget har skatteskulder hos Kronofogden leder det till betalningsanmärkningar i kreditupplysningsföretagens register och försämrat kreditbetyg. Kronofogden kan dessutom besluta om att företagets tillgångar ska utmätas för betalning av skatteskulden.

Vad händer med ett företag som hamnar hos kronofogden?

När Kronofogden får in ett ärende om skuldindrivning skickas ett meddelande till gäldenären. I meddelandet finns ett delgivningskvitto som ska skickas tillbaka för att intyga att gäldenären har mottagit meddelandet. I kvittot finns också möjlighet att skriva om gäldenären bestrider skulden eller medger att den ska betalas.

För juridiska personer innebär redan en ansökan från fordringsägaren till Kronofogden att kravet syns hos Kronofogden och kan därmed påverka möjligheter att få lån, delta i upphandlingar mm.

Om gäldenären medger skulden har gäldenären viss angiven tid på sig att betala skulden, inklusive Kronofogdens avgifter och eventuella andra avgifter som fordringsägaren har krävt att få ersättning för. Om gäldenären inte betalar kan Kronofogden försöka skaffa fram betalning genom ett utmätningsförsök.

Om gäldenären bestrider skuldens existens, storlek eller sin egen skyldighet att betala lämnar Kronofogden över ärendet till tingsrätten, som får till uppdrag att avgöra vilken betalningsskyldighet som finns.

Har man personligt betalningsansvar i ett aktiebolag?

Det personliga betalningsansvaret består huvudsakligen av två delar:

  •  Förfallen skatt enligt Skatteförfarandelagen
  • Kapitalbrist enligt 25 kap Aktiebolagslagen

Båda formerna av ansvar är formellt så kallade ”culpa-ansvar” som endast ska utgå i det fall företrädaren har varit vårdslös. I praktiken är det dock så att företrädarna, i huvudsak styrelseledamöterna, har en sådan långsiktig skyldighet att hålla sig informerade om företagets ekonomi och utveckling att ansvaret är mycket strikt, särkilt när det gäller Skatteverkets möjlighet att driva in förfallen skatt.

Vad innebär en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är en möjlighet att rädda företag som har drabbas av tillfälliga ekonomiska trångmål. Rekonstruktion syftar till att hitta lösningar för hur verksamheten ska kunna bedrivas vidare och rädda företaget ifrån konkurs.

Alla skulder fryses under rekonstruktionen och inga fordringsägare kan sätta företaget i konkurs. Det skapar då tid för företaget att göra nödvändiga åtgärder för att hamna i en positiv riktning igen.

Lönegaranti utgår under en tid till de anställda och det förbättrar tillfälligt företagets kassaflöde.

Vad gör man när företaget får likviditetsproblem?

Vad är då likviditetsbrist? Till att börja med, vad är likviditet? I företagssammanhang innebär likviditet ett företags förmåga att betala sina utgifter och eventuella skulder i den takt de förfaller till betalning. Det kan vara till exempel fakturor och banklån, men även löner till anställda. Om ett företag ska gå in i tillväxtfas och expandera är likviditet också en viktig faktor då det nästan alltid krävs en investering av någon form för att expandera. När ett bolag då hamnar i likviditetsbrist innebär det att likviderna är slut eller inte är tillräckliga för att betala kommande utgifter. Detta kallas att vara illikvid.

Något som vi på Svensk Företagsrekonstruktion AB alltid gör när vi hjälper bolag att genomföra rekonstruktioner är att upprätta en likviditetsbudget. Detta för att kunna prognostisera hur de närmaste månaderna kommer att påverka likviditeten och upptäcka eventuella problem i tid. Att upprätta en likviditetsbudget är absolut inget man ska göra först när problem uppdagas. Om man tillsammans med sin interna eller externa redovisning upprättar en likviditetsbudget kan eventuella illikvida situationer upptäckas, förutsatt att man följer upp likviditetsbudgeten med jämna mellanrum. Vid nyttjande av extern redovisningskonsult, se till att ha en bra redovisningskonsult som ger dig ett mervärde och inte bara bokför in- och utbetalningar samt hanterar betalningar till Skatteverket. Du kan spara mycket pengar genom att använda dig av rätt bokföringsbyrå för just dina behov.

Läs mer om likviditetsproblem här.

Ställ din fråga till oss